آیا ساعت های هوشمند قابلیت مکالمه دارند؟

بله همه ساعت های هوشمند قابلیت اتصال به گوشی هوشمند و برقراری ارتباط تلفنی را دارند . در برخی مدلها با نصب سیم کارت مجزا می توان به طور مستقل از گوشی و با خط دیگری تماس ها را مدیریت نمود

آیا همه ساعت های هوشمند دوربین عکاسی دارند؟

بله همه ساعت های هوشمند قابلیت اتصال به گوشی هوشمند و برقراری ارتباط تلفنی را دارند . در برخی مدلها با نصب سیم کارت مجزا می توان به طور مستقل از گوشی و با خط دیگری تماس ها را مدیریت نمود

آیا ساعت های هوشمند قابلیت نصب شبکه های اجتماعی را دارند؟

بله همه ساعت های هوشمند قابلیت اتصال به گوشی هوشمند و برقراری ارتباط تلفنی را دارند . در برخی مدلها با نصب سیم کارت مجزا می توان به طور مستقل از گوشی و با خط دیگری تماس ها را مدیریت نمود

آیا ساعت های هوشمند قابلیت اتصال به اینترنت را دارند؟

بله همه ساعت های هوشمند قابلیت اتصال به گوشی هوشمند و برقراری ارتباط تلفنی را دارند . در برخی مدلها با نصب سیم کارت مجزا می توان به طور مستقل از گوشی و با خط دیگری تماس ها را مدیریت نمود

آیا ساعت های هوشمند قابلیت مکالمه دارند؟

بله همه ساعت های هوشمند قابلیت اتصال به گوشی هوشمند و برقراری ارتباط تلفنی را دارند . در برخی مدلها با نصب سیم کارت مجزا می توان به طور مستقل از گوشی و با خط دیگری تماس ها را مدیریت نمود

آیا ساعت های هوشمند قابلیت نصب شبکه های اجتماعی را دارند؟

بله همه ساعت های هوشمند قابلیت اتصال به گوشی هوشمند و برقراری ارتباط تلفنی را دارند . در برخی مدلها با نصب سیم کارت مجزا می توان به طور مستقل از گوشی و با خط دیگری تماس ها را مدیریت نمود