• Openingstijden :   ma t/m do : 10:00 - 18:00 
  • vrijdag : 10:00 - 19:30
  • zaterdag : 10:00 - 17:00
  • Tel : (+31) 40-7859903
  • Mobile : (+31) 624372959
  • E-mail : info@zarebv.nl

Onze kennis en

10 jaar aan ervaring maken het voor ons mogelijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze doelstelling is dat al onze klanten 100% tevreden zijn over het proces en het eindresultaat van al onze diensten.

Algemene voorwaarden van

ZARE

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van ZARE

een offerte ontvangt voor de levering van Producten of die met ZARE

een Overeenkomst sluit, alsmede diens vertegenwoordigers,

gemachtigden of rechtsopvolgers;

(b) Overeenkomst: de tussen ZARE en Koper gesloten overeenkomst

tot levering van Producten;

(c) Partij: een bepaalde hoeveelheid Producten welke in gedeelten op

vooraf overeengekomen termijnen wordt geleverd;

(d) Producten: de producten die krachtens een Overeenkomst door ZARE

aan de Koper worden geleverd;

(e) ZARE: h/o ZARE

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,

Overeenkomsten en leveringen door ZARE aan Koper, alsmede

op alle rechtsverhoudingen tussen partijen die met het voorgaande

verband houden of daaruit voortvloeien. Koper stemt ermee in dat deze

algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op alle latere offertes en

Overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper worden

hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende of aanvullende bedingen

gelden slechts indien en voorzover deze door ZARE uitdrukkelijk

schriftelijk zijn aanvaard. Deze aanvaarding geldt enkel voor de

Overeenkomst waarvoor de bedingen zijn overeengekomen. De bedingen

laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden onverlet.

2.4 Het nalaten door ZARE enig beroep te doen op de naleving

van deze algemene voorwaarden of enige hierin vervatte bepaling kan

niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen door ZARE van

enig recht of rechtsmiddel dat ZARE op grond van deze algemene

voorwaarden toekomt.

3. OFFERTES EN OPDRACHTEN

3.1 Alle offertes van ZARE, haar agenten of gemachtigden zijn

geheel vrijblijvend en binden ZARE op zichzelf niet. Een door Koper

ondertekende en geretourneerde offerte geldt als een opdracht als bedoeld

in Artikel 3.2.

3.2 Een opdracht van Koper is niet bindend voor ZARE. Wijzigingen

dienen door Koper tijdig en schriftelijk aan ZARE te worden

medegedeeld en gelden pas als aanvaard indien schriftelijk door ZARE

bevestigd.

3.3 Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat ZARE

de opdracht van Koper schriftelijk bevestigt, dan wel met de feitelijke

uitvoering daarvan is begonnen. Voor zover ZARE en Koper niet

uitdrukkelijk anders overeenkomen, geldt de omschrijving van de opdracht

zoals door ZARE opgenomen in de opdrachtbevestiging als de

geldende Overeenkomst.

3.4 ZARE is gerechtigd een opdracht ook na de schriftelijke bevestiging

daarvan te wijzigen. Koper is aan die wijziging gebonden, doch heeft

het recht om de Overeenkomst binnen acht (8) dagen na bekendmaking

van de wijziging te ontbinden indien de Overeenkomst tengevolge van

die wijziging wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke Overeenkomst. De

ontbinding kan uitsluitend schriftelijk geschieden en geeft de koper geen

recht op enige vorm van schadevergoeding.

4. PRIJZEN

4.1 De prijzen zijn inclusief btw en excl. andere belastingen of heffingen,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen

en/of heffingen zijn voor rekening van Koper.

4.2 De prijzen van de Producten zijn in Euro’s.

4.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van

de Overeenkomst geldende kostprijs van de Producten. Indien voornoemde

kostprijs verhogingen ondergaat, bijvoorbeeld door de verhoging van

marktprijzen, prijzen van leveranciers of van grondstoffen, wijzigingen van

wisselkoersen, verhoging van lonen, belastingen, accijnzen, assurantiepremies,

etc., is ZARE gerechtigd de overeengekomen prijzen

dienovereenkomstig te verhogen en is Koper gehouden de aldus verhoogde

prijs te voldoen.

5. BETALING EN ZEKERHEID

5.1 De Koper dient facturen per direct te betalen, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Betaling geschiedt, in contanten of per pinbetaling en zonder enige verrekening

of aftrek van porto en/of onkosten. Een andere wijze van betaling

is slechts geldig en bevrijdt Koper alleen indien de betaling op een wijze is

geschied welke schriftelijk is goedgekeurd door ZARE.

5.3 Wordt in gedeelten geleverd, dan is Koper verplicht betaling van de op

deze deellevering betrekking hebbende facturen telkens overeenkomstig

deze algemene voorwaarde te verrichten.

5.4 ZARE is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke

contante betaling van de Producten te verlangen, dan wel zekerheid te

eisen in een door ZARE goedgekeurde vorm voor de nakoming

van de verplichting tot betaling van de leverprijs voor de Producten en

alle daarmee verband houdende kosten. Over vooruitbetalingen alsmede

termijnbetalingen wordt geen rente gerekend.

5.5 Indien Koper enige betaling niet overeenkomstig het voorgaande verricht

dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst

of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, zoals het niet

op verzoek van ZARE stellen van voldoende zekerheid voor de

verplichting tot betaling van de Producten, wordt hij geacht terstond van

rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is

vereist. In dat geval worden alle vorderingen van ZARE op Koper

terstond opeisbaar en heeft ZARE recht op vergoeding van rente

over het bedrag van die vorderingen, welke rente gelijk is aan 1% per

iedere maand of gedeelte van de maand. Deze renteverplichting strekt zich

eveneens uit over alle renten, voorzover deze over tenminste één (1) jaar

verschuldigd zijn.

5.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met

de inning van enige vordering op Koper komen voor rekening van Koper.

De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te

vorderen bedrag te bedragen met een minimum van EUR 5.000,=, onverminderd

het recht van ZARE, in geval de kosten hoger uitvallen, het

meerdere van Koper te vorderen.

6. LEVERING, LEVERTERMIJNEN EN AFNAME

6.1 Koper is verplicht tot gehele afname van de Producten binnen de

overeengekomen termijn.

6.2 Indien ZARE op verzoek van Koper zorgdraagt voor het transport

van de Producten naar Koper, geschiedt zulks geheel voor rekening en

risico van Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Koper is gehouden de Producten bij levering te controleren op

zichtbare gebreken en non-conformiteit. Indien zichtbare gebreken of

non-conformiteit worden geconstateerd, is reclameregeling als bedoeld

in Artikel 8.1 van toepassing. Afwijkingen in overeengekomen maten,

gewichten, hoeveelheden, kleur of ander specificaties zijn binnen de in de

branche gebruikelijke spelingen toegestaan en geven Koper niet het recht

op vergoeding van schade, opschorting van enige verplichting of ontbinding

van de Overeenkomst, dan wel het recht nakoming te vorderen van precies

datgene dat overeengekomen is.

6.4 De door ZARE opgegeven levertermijnen en –tijden gelden

bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van de

afgesproken levertermijn door ZARE geeft Koper geen recht op

vergoeding van schade of op opschorting van enige uit de Overeenkomst

voortvloeiende verplichting. Koper heeft wel het recht om na het verstrijken

van de levertermijn aan ZARE een nieuwe redelijke termijn voor

levering aan te zeggen, bij overschrijding waarvan Koper gerechtigd is de

Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan

ZARE binnen acht (8) dagen na de overschrijding. Uit een dergelijke

beëindiging vloeit geen aansprakelijkheid voort voor ZARE ten

aanzien van enige schade geleden Koper, tenzij sprake is van opzet en/of

grove schuld van ZARE.

6.5 Koper zal ervoor zorgen dat ZARE tijdig kan beschikken over

alle voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde en door de Koper

aan te leveren gegevens en specificaties. Indien de aanvang of voortgang

van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door factoren die

aan Koper kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voortvloeiende

schade en kosten voor rekening van Koper.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van de Producten berust bij ZARE en gaat eerst

op Koper over na volledige voldoening door Koper van al hetgeen ZARE

van Koper te vorderen heeft uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel

uit een tekortkoming in de nakoming daarvan, waaronder rente en kosten.

7.2 Indien Koper in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit

deze Voorwaarden tekort schiet, is ZARE gerechtigd de Producten

waarop het eigendomsvoorbehoud rust te allen tijde terug te nemen,

ongeacht de locatie waar de Producten zich bevinden. Koper zal daartoe

ZARE te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of

gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitvoering van de rechten

van ZARE. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van

ZARE op schadevergoeding jegens Koper wegens tekortkoming in

de nakoming van diens verplichtingen.

8. RECLAME

8.1 Koper dient uiterlijk waarneembare gebreken aan de Producten

schriftelijk te reclameren binnen twee (2) dagen na de levering, bij gebreke

waarvan elke aanspraak van Koper jegens ZARE ter zake vervalt.

8.2 Reclames terzake van overige gebreken dienen schriftelijk plaats te

vinden binnen twee (2) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel nadat deze

redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen één (1) jaar

na de levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper jegens ZARE

terzake vervalt. Van reclame uitgesloten zijn gebreken waarvan

de oorzaak is gelegen in gebeurtenissen die ná het tijdstip van levering hebben

plaatsgevonden, zoals onder meer gebreken die het resultaat zijn van

normale gebruiksslijtage, slijtage en/of beschadigingen veroorzaakt door

een gebruik van het Product op een wijze en/of voor een doel waarvoor het

niet is bestemd, slijtage en/of beschadigingen veroorzaakt door de wijze

van opslag bij Koper of een gebrek dat zich openbaart door een bijzonder

gebruik van de Producten dat niet aan ZARE bekend was of waarin

zij niet heeft toegestemd. Van reclame zijn tevens uitgesloten Producten die

niet nieuw door ZARE aan Koper zijn geleverd en Producten die,

nadat gebreken zijn geconstateerd, zijn bewerkt of verwerkt.

8.3 Iedere reclame vermeldt steeds de datum en het nummer van de

desbetreffende orderbevestiging, factuur en/of Partij, alsmede de aard en

omvang van het geconstateerde gebrek. ZARE heeft het recht om

op voorafgaand verzoek aan Koper een eigen of onafhankelijk deskundige

ter plaatse een inspectie te laten verrichten van de Producten waarop de

reclame betrekking heeft. Koper zal de deskundige toegang verschaffen tot

de plaats waar de Producten zich bevinden alsmede aan de deskundige alle

medewerking verlenen welke benodigd is om de inspectie op een redelijke

wijze te kunnen verrichten. Indien naar het oordeel van ZARE

terecht door Koper op de Producten is gereclameerd, zal ZARE

de Producten vervangen door Producten zonder die gebreken, waarbij de

gebrekkige Producten aan ZARE dienen te worden geretourneerd.

Indien de vervanging van de gebrekkige Producten naar het oordeel van

ZARE onmogelijk of onredelijk bezwarend is, kan zij de Overeenkomst

ontbinden, zulks tegen terugbetaling van de betaalde koopprijs en mits

Koper de Producten aan ZARE retourneert.

9. GARANTIE

9.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geeft ZARE

geen garantie voor producten die niet door haar zelf zijn vervaardigd,

anders dan de eventueel door ZARE verkregen garantie van de

betreffende toeleverancier.

9.2 ZARE is niet gehouden aan enige garantieverplichting uitvoering

te geven indien Koper op het moment van het inroepen van de garantieverplichting

enige verplichting jegens ZARE niet geheel, niet behoorlijk

of niet tijdig is nagekomen.

9.3 Iedere garantie vervalt indien Koper zelf wijzigingen of reparaties met

betrekking tot de Producten verricht of doet verrichten, indien de Producten

voor andere dan normale bedrijfdoeleinden worden aangewend, of de

Producten op onzorgvuldige, onoordeelkundige wijze zijn behandeld of

onderhouden.

10. OPSCHORTING, VERREKENING EN ONTBINDING

In de gevallen als genoemd in Artikelen 5.6 en 5.7 heeft ZARE het

recht:

(a) haar contractuele verplichtingen op te schorten tot het moment waarop

Koper volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan;

(b) de op Koper openstaande vorderingen te verrekenen met één of

meerdere vorderingen van Koper die Koper op enig moment mocht hebben

op ZARE dan wel op één of meerdere vennootschappen binnen het

concern waartoe ZARE behoort; of

(c) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden

door middel van een eenvoudige mededeling aan Koper; één en ander

zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is

vereist en zonder dat ZARE jegens Koper aansprakelijk is voor de

gevolgen van de opschorting, verrekening, beëindiging of ontbinding, en

onverminderd het recht van ZARE om nakoming en/of schadevergoeding

te vorderen.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1 De aansprakelijkheid van ZARE voor schade die het gevolg is

van aan haar toerekenbare tekortkomingen in de nakoming is beperkt tot

ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door haar geleverde

Producten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ZARE.

11.2 ZARE is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van

niet-functionele eigenschapen van Producten en schade ten gevolge van

afwijkingen in productspecificaties voor zover deze afwijkingen binnen de in

de branche gebruikelijke toleranties vallen.

11.3 ZARE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van

het vervoeren, ter plaatse afleveren, het installeren, demonstreren, onderhouden

en/of repareren van Producten, of voor schade die het gevolg is van

het door Koper opslaan, bewerken, verwerken, gebruiken en/of (opnieuw)

het in het verkeer brengen van Producten, tenzij deze schade het gevolg

is van fouten die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van ZARE

en/of haar werknemers, één en ander onverminderd de overige

beperkingen in deze algemene voorwaarden.

11.4 ZARE is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade,

omzetderving, verminderde goodwill of andere indirecte schade bij Koper

of bij derden.

11.5 Ieder recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt door

het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de schade.

11.6 Koper vrijwaart ZARE tegen alle aanspraken van derden voor

schade veroorzaakt door gebreken in de Producten, waaronder in ieder

geval aanspraken jegens ZARE op grond van enige regeling van

productaansprakelijkheid, ongeacht waar en door wie deze aanspraken

aanhangig of te gelde worden gemaakt, tenzij deze schade is veroorzaakt

door opzet of grove schuld van ZARE en/of haar werknemers. Indien

er aan Producten die door Koper (opnieuw) in het verkeer zijn gebracht

een gebrek kleeft dan wel een gebrek zich dreigt te openbaren, zal Koper

dit onmiddellijk schriftelijk aan ZARE melden en zal zij op eerste

verzoek van ZARE alle medewerking verlenen om de afnemers van

Koper en zonodig het algemeen publiek van het desbetreffende gebrek te

informeren en om deze Producten binnen een door ZARE te bepalen

redelijke termijn volledig uit de markt nemen (recall). Tenzij anders is

overeengekomen of het ontstaan van het gebrek aan de Producten te wijten

is aan de opzet of grove schuld van ZARE, komen alle kosten van

de recall dan wel daaruit voortvloeiende schade voor rekening van Koper,

11.7 Werknemers van ZARE kunnen op het in dit artikel bepaalde

een beroep doen als waren zij partij bij de Overeenkomst tussen ZARE

en Koper.

12. AANSPRAKELIJKHEID KOPER

12.1 Indien en voorzover Koper tekort schiet in de nakoming van enige verplichting

uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en daaruit

schade voor ZARE voortvloeit, is Koper verplicht tot vergoeding van

alle daaruit voortvloeiende schade, waaronder begrepen schade bestaande

uit aantasting van de goede naam en reputatie van ZARE.

13. OVERMACHT EN ONTBINDING

13.1 ZARE is niet verplicht om haar verplichtingen op grond van

de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden na te komen indien

sprake is van overmacht.

13.2 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de Overeenkomst en/

of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk

wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van partijen.

Onder overmacht zijn in ieder geval begrepen oorlog, mobilisatie, onlusten,

overstromingen en andere natuurrampen, gebrek aan grond-, hulp-, en

brandstoffen, storingen in de nutsvoorziening, brand, bedrijfsstoring,

staking, uitsluiting, overheidsmaatregelen, verkeersstoornissen, het door

enige derde tekort schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan

wel omstandigheden aan de zijde van ZARE zoals een gebrek aan

arbeidskrachten, staking en uitsluiting, vertraagd uitblijven van leveringen

door leveranciers, transportstoringen, ongevallen, bedrijfsstoringen en machinebreuken,

ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar

waren.

13.3 Op het moment dat een koper een overeenkomst is aangegaan, dit

kan zijn, mondeling, schriftelijk per brief, email, sms, of andere vorm van

communicatie is de koop bindend. Van koper wordt verwacht na deze

overeenkomst de bestelde goederen af te nemen. Indien koper besluit de

overeenkomst te ontbinden dient de koper annuleringskosten te betalen

met minimaal 30% van de overeengekomen opdracht. vermeerderd met de

eventueel gemaakte kosten door ZARE. Deze kosten dienen binnen

8 dagen na schriftelijke ontbinding te worden voldaan.

13.4 Gedurende de duur van de overmachtsituatie is ieder der partijen gerechtigd

de nakoming van de Overeenkomst op te schorten. Indien een fatale

termijn overeen is gekomen, is ZARE gerechtigd de levertermijn

met de duur van de overmachtsituatie te verlengen zonder dat sprake is van

een tekortkoming in de nakoming door ZARE en zonder dat Koper

terzake de fatale levertermijn een recht tot ontbinding of schadevergoeding

toekomt. In geval de overmacht langer duurt dan drie (3) maanden, is

ieder der partijen niettemin gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst te ontbinden zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van

ZARE voor schade voortvloeit.

14. INSCHAKELING DERDEN

ZARE is gerechtigd om namens en voor rekening van Koper derden

in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst indien daartoe naar

het oordeel van ZARE aanleiding bestaat of zulks uit de aard van

de Overeenkomst

voortvloeit.

15. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

Koper mag zijn rechten en/of plichten die uit enige Overeenkomst met

ZARE voortvloeien niet aan derden overdragen noch tot zekerheid

laten strekken jegens vorderingen van derden zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van ZARE. ZARE mag aan haar

toestemming redelijke voorwaarden verbinden.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

16.1 Deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen

partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden

beheerst door Nederlands recht.

16.2 De Rechtbank te Arnhem is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van

alle geschillen die uit de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

mochten voortvloeien, tenzij ZARE er de voorkeur aan geeft het

desbetreffende geschil voor te leggen aan de rechter die bij de afwezigheid

van een forumkeuze door partijen bevoegd zou zijn.

16.3 Bij geschillen ten aanzien van de inhoud van deze algemene voorwaarden

prevaleert de Nederlandse tekst boven enige vertaling daarvan.

16.4 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende

de Internationale Koop van Roerende Producten (Convention on the

International Sale of Goods 1980) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

ZARE – Rijstenweg 12 – 5652 CG | Telefoon: 0407859903 - Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok