یک سیستم ویدئو کنفرانس تحت وب می باشد که امکان سرویس بروی بستر اختصاصی . بستر ارتباطات کشوری ( اینترانت ) و بستر اینترنت قابل ارایه می باشد

سیستم ویدئو کنفرانس

یک سیستم ویدئو کنفرانس تحت وب می باشد که امکان سرویس بروی بستر اختصاصی . بستر ارتباطات کشوری ( اینترانت ) و بستر اینترنت قابل ارایه می باشد